Beleidsplan

Beleidsplan
Stichting World Tree Fund
KvK : 69042861
RSIN: 857702920
BAN/SEPA: NL09TRIO0338668780
www.worldtreefund.org
info@worldtreefund.org

Voorwoord
Namens het bestuur van Stichting World Tree Fund wensen we u veel plezier bij het lezen van dit beleidsplan en hopen dat uw inspiratie net zo hard groeit als bij ons de bomen op de plekken die het nodig hebben.
Ndingou Dione, voorzitter

1 Aanleiding

1.1 Intro
Terwijl u dit leest is het zeer warschijnlijk dat er alweer bomen verdwijnen van onze planeet. En het lijkt alsof we nog niet voldoende beseffen dat dit een probleem is voor ons als mensheid. Terwijl bomen een hele belangrijke rol hebben in het welzijn en voortbestaan van mens en dier. Ze geven ons lucht, water, voeding, verminderen fijnstof, voorkomen erosie, gebruiken CO2 voor hun groei, en koelen onze planeet.
Geen wonder dat klimaatwetenschappers meer en meer het belang gaan inzien van bomen en bossen. Want juist het gebrek aan bomen is één van de redenen van de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Gelukkig is dit meteen ook het goede nieuws. Want daar kunnen we iets aan doen. Namelijk: bomen planten.
En dat is nu precies één van de doelstellingen van het World Tree Fund.
Het tijdschrift Nature1 publiceerde in september 2015 een onderzoek naar het aantal bomen wereldwijd en de cijfers zijn alarmerend. In dit onderzoek is gekeken naar hoeveel bomen er op de wereld zijn, hoeveel er jaarlijks verdwijnen en worden aangeplant. Op dit moment wordt het totaal aantal bomen op aarde geschat op 3 biljard of 422 bomen per persoon.
Sinds de start van de menselijke beschaving 12.000 jaar geleden is inmiddels al 46% van
het bos verdwenen. Jaarlijks worden er 10 miljard bomen meer gekapt dan aangeplant. Dit betekent dat binnen één generatie (25 jaar) is 8,2 % van het nu aanwezige bos niet meer beschikbaar voor onze kinderen en kleinkinderen. We hebben ons de vraag gesteld of we dit kunnen herstellen en of er alternatieven zijn voor lokale bewoners. En die zijn er !
Als iedere wereldburger ieder jaar 2 bomen plant, stoppen we niet alleen het verdwijnen van de bossen, maar keren we het proces om. Zo geven we terug van wat wij nemen van de aarde en zorgen zo dat de volgende generaties levende wezens nog kunnen beschikken over gezonde lucht, voldoende regen, gezondheid en voedsel.

1.2 Bestuurlijke motivatie
En waarom zijn wij als bestuur zo betrokken?
In het westen van Afrika vormen Senegal en Gambia de grensovergang tussen het droge noorden (Sahara/Sahel) en het groene hart. De woestijn rukt steeds verder op naar het zuiden omdat de lokale bevolking bomen kapt voor eigen gebruik en er bossen worden platgebrand om nederzettingen en landbouwpercelen te realiseren. Hierdoor wordt het leefgebied steeds droger en kleiner en moeten de waterputten elk jaar verder uitgegraven worden.
En ik, N’dingo Dione, kom uit die streken. Mijn familie zijn de locals. Maar door mijn reizen door de wereld zie ik het overal: economie gaat boven ecologie. Begrijpelijk want mens en dier moeten leven. Maar ik wil er iets aan doen.

Wij gaan deze verwoestijning grotendeels tegen door de aanplant van bomen. Bomen houden het water vast en bomen trekken regen aan. Zo kunnen mens en dier fatsoenlijk leven i.p.v. overleven.

1.3 Visie
De aarde heeft vaak te lijden onder menselijk handelen door hebzucht en bewuste vernielzucht maar ook door onwetendheid of onbekendheid met alternatieven. Ontbossing en klimaatverandering is niet op korte termijn ongedaan te maken; de nadelige gevolgen ervan kunnen echter wel bestreden worden. De mens heeft de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor het behoud van de natuur. Wij willen de natuur gebruiken bij het herstellen van zichzelf en helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
De armste groepen in de wereld hebben vaak het meest te lijden door klimaatverandering en economische verschuivingen die dat met zich meebrengt. Door bomen te planten, bossen te beschermen en te herstellen leveren wij een concrete bijdrage aan de veerkracht van deze groepen. Wij gaan de economische machthebbers en bevolking bewust maken wat de effecten van ontbossing of bepaalde landbouwmethoden zijn.
Maar we bieden ook kennis en alternatieven. Denk aan agroforestry: het aanplanten van bomen tussen de voedsel-en handelsgewassen. Daarnaast worden alternatieve mogelijkheden voor koken en verwarming aangekaart; denk aan zonne-energie.

1.3.1 Ubuntu
De belangrijkste kernwaarde van World Tree Fund is ´Ubuntu´.
Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is “het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.
Een langere definitie, zoals gebruikt door Aartsbisschop Desmond Tutu (1999): “Iemand met Ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen, voelt zich niet bedreigd door het kunnen van anderen omdat hij of zij genoeg zelfvertrouwen put uit de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel en krimpt ineen wanneer anderen worden vernederd of wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt.”

1.4 Missie (doelstellingen in de statuten)

1.4.1 Doelstellingen
De stichting World Tree fund heeft ten doel:
a) het bijdragen aan (het bewustzijn over) klimaatmaatregelen die de verwoestijning en opwarming van de aarde tegengaan cq. het terugdringen CO2 uitstoot; de nadruk ligt op herbebossing en het creëren van eco-systemen in het belang van het welzijn en voortbestaan van alle levende wezens.
b) de natuur mede gebruiken bij het helpen oplossen van lokale en mondiale sociale, emotionele en economisch-maatschappelijke vraagstukken zoals het verbeteren van leefomstandigheden, het creëren van werkgelegenheid, educatie en emancipatie.
c) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2 Beleid

2.1 Strategie
De stichting zal haar doel kunnen verwezenlijken door:
het stimuleren van initiatieven die leiden tot het landelijk en internationaal uitvoeren van projecten voor kwekerijen en herbebossing;
Het sluiten van overeenkomsten tot het deelnemen en financieren van boom- en bosaanplant, -behoud en –herstel projecten;
Het stimuleren en bijdragen aan voorlichting, studies, producten en diensten voor alternatieve bosbenutting en stimulering duurzame lokale economie.
Het bieden en verwerven van financiële en andere materiële steun en het stimuleren en/of deelnemen aan lokale of mondiale initiatieven dienaangaande.
Het organiseren van (inter)nationale creatieve, muzikale en theatrale activiteiten.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Een indicatieve uitwerking: de strategie van World Tree Fund is er op gericht om natuur, lokale economie én lokale gebruiken met elkaar te verbinden met de insteek om van elkaar te leren.
Om een voorbeeld te geven: bij ons eerste project Woulaba in Senegal gaan we nieuwe bomen kweken en aanplanten. Om mensen bewust te maken dat het behoud van bossen belangrijk is wilden we ook het koken met andere middelen dan hout stimuleren maar dat zal niet van de ene dag op de andere gebeuren. Veel sociale activiteiten en ´sociale educatie´ vinden namelijk plaats bij het open kookvuur. Een elektrisch kookplaatje op zonne-energie heeft daar niet eenzelfde functie. Met lokale vertegenwoordigers kijken we daarom naar passende mogelijkheden om de gebruiken in ere te houden én bossen te sparen.
Denk aan een wekelijks gemeenschappelijk vuur in een deel van wijk of deel van de familie / gemeenschap. Daarnaast zijn er hoog-rendement houtkacheltjes die wel passen op die lokatie. Minder houtgebruik, uitstoot van CO2 én stukken gezonder voor de kokende mensen.

2.2 Doelgroepen
Primaire doelgroepen zijn kleinschalige lokale projecten in Afrika omdat we hier ons bestuurlijke wortels hebben.
Ons speelveld is echter mondiaal.

2.3 Activiteiten en speerpunten
Wij helpen mensen door middel van het ondersteunen van kleinschalige, lokale projecten en organisaties. Door directe en korte lijnen en een professioneel toezicht op de uitvoering, komt alle hulp op de plaatsen waar dit nodig is.
Deze projecten en organisaties hebben vaak moeite om voldoende financiële middelen te vinden. Wij ondersteunen ze door geld binnen te halen middels sponsoring en allerlei activiteiten.
Het gaat ons om haalbare doelen die op korte termijn te realiseren zijn. Hierdoor wordt onze hulpverlening heel rechtstreeks voor een specifiek project aangewend.
In de eerste periode ligt de nadruk op de volgende speerpunten:
– Oprichting en stevige organisatie van de stichting: inrichten bedrijfsvoering, werven vrijwilligers, opzetten publicitaire middelen als website en sociale media en vergroten naamsbekendheid.
Ons eerste project Woulaba

In februari 2024 gingen we met een klein clubje Nederlanders kijken en samen met de buurtbewoners werken in de kwekerij, van hieruit gaan we de aankomende jaren kijken de hoe we fondsenwervende activiteiten kunnen opzetten.
Ook gaan we aankomende jaren een begin maken met het opzetten van de interactieve theatervoorstelling op scholen en dorpskernen ter educatie van de bewoners.

3 Organisatie

3.1 Bestuur ANBI
De stichting dienst een algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
De stichting World Tree Fund bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Amadou Racine Dione ´Ndingou’
Secretaris Pieter Jos Nieuwland
Penningmeester Patrick Tromp
Vrijwilligers
Maria Kinast Kreicer – fondsenwerving
Niels de Haas – website
Anoushka van Brandwijk – PR & Marketing
Theo Akkermans – Tekstschrijver

Het bestuur komt elke 6 weken bijeen en houdt tussendoor nauw contact over de lopende activiteiten.
We werven vrijwilligers voor marketing, public relations en fondsenwerving via ROC´s, lokale vrijwilligersbank, Partin en One World.

3.2 Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vacatievergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten maar mogen daar ook van af zien.

3.3 Werving en beheer van fondsen en middelen
Om haar activiteiten stabiel te financieren verwerft de stichting haar inkomsten en middelen uit diverse bronnen:
– vrijwillige bijdragen en schenkingen van particulieren, bedrijven, kerken, instellingen en overheden
– bedrijfssponsoring
– erfstellingen en legaten (slechts te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving “beneficiaire aanvaarding”)
– lokale en mondiale private fondsen
– lokale en mondiale overheidssubsidies
– ontwikkeling en verkoop van producten en diensten (o.a. managementtrainingen, studiereizen, presentaties en workshops)
– investeren in projecten voor onomkeerbare CO2-compensatie.
– opbrengsten van de in de doelstellingen beschreven activiteiten.
– alle andere wettige (inter)nationale inkomsten.

3.4 Vermogen en besteding
De stichting heeft zoals gezegd geen winstoogmerk en het vermogen van de stichting dient tot de verwezenlijking van haar algemeen maatschappelijk doel.

3.5 Administratie en verantwoording
In alles wat we doen staat resultaatgerichtheid, transparantie en verantwoording centraal.
Projecten leggen verantwoording af aan World Tree Fund en/of lokale foundations over de inzet en resultaten.
World Tree Fund legt verantwoording af aan donateurs, subsidiënten, betrokken partners en organisaties over de kwalitatieve en kwantitatieve projectdoelstellingen.
We werken nog aan een eigen gedragscode maar vooruitlopend daarop houdt World Tree Fund zich vrijwillig aan de volgende gedragscodes:
– Code Wijffels (Commissie Goed Bestuur voor Goede Doelen).
– Gedragscode van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI).
– Gedragscode en Richtlijnen van het Instituut Fondsenwerving (IF).
– ePhilanthropy Code of Ethics.
Wij passen de Code Wijffels toe behoudens drie afwijkingen:
– De externe accountant woont geen bestuursvergaderingen bij.
– Bestuursleden worden voor 4 jaar (her)benoemd.
– Het aantal benoemingen is niet statutair vastgelegd en in principe onbeperkt.
De andere codes zijn bedoeld om het vertrouwen van het publiek in fondsenwervende organisaties te bevorderen. Het gaat daarbij om de manier waarop donateurs worden behandeld (bv. respect, privacy), de wijze van fondsenwerving (wetgeving naleven, betrouwbare informatie, kostenbewustzijn) en de nazorg (transparante rapportage, goede besteding). Ook aandacht en waardering voor vrijwilligers wordt genoemd. De ePhilanthropy Code gaat vooral over gedragsregels voor het gebruik van internet door goede doelen.
We houden ons aan de volgende richtlijnen:
– CBF; als houder van het Certificaat voor Kleine Goede Doelen houden we ons aan de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
– Belastingdienst; de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht ons te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.
– Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI); wij gaan bij ons vermogensbeleid uit van de VFI-Richtlijn Reserves Goede Doelen. Conform deze richtlijn bouwen we niet onnodig reserves op.
– Raad voor de Jaarverslaggeving; onze jaarrekening wordt opgesteld conform Richtlijn (650) Verslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
– We hebben regels voor privacy en spam: we streven naar een strikt post-op-maat beleid waarbij we willen voorkomen dat onze donateurs en andere belanghebbenden worden lastiggevallen met ongevraagde post en telefoontjes.