Over ons

Na een aantal jaar met Stichting Tarapanga geld verzameld te hebben voor herbebossings projecten zijn we in 2016 verder gegaan met de naam World Tree Fund met een eigen kwekerij.

De stichting dient een algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
We werken integer en zorgen ervoor dat donaties daadwerkelijk ten goede komen aan de projecten

Bestuur en vrijwilligers van WTF werken gratis voor de stichting

Stichting World Tree Fund
Evertsenstraat 13
6512JK Nijmegen
RSIN: 857702920
KvK : 69042861
IBAN/SEPA: NL09TRIO0338668780

ANBI
World Tree Fund is door de Belastingdienst erkend als goed doel.
Bijdragen aan World Tree Fund zijn fiscaal aftrekbaar.

Klik hier voor het beleidsplan
Klik hier voor het financieel overzicht 2017
Klik hier voor het financieel overzicht 2018
Klik hier voor het financieel overzicht 2019
Klik hier voor het financieel overzicht 2020
Klik hier voor het financieel overzicht 2021
Klik hier voor het financieel overzicht 2022

Doel van de stichting

De stichting World Tree Fund heeft als doel:

  1. A) Het nemen van maatregelen die verwoestijning en opwarming van de aarde tegengaan cq. het terugdringen van CO2-uitstoot. Bijdragen aan de bewustwording van de noodzaak hiertoe. De nadruk ligt daarbij op herbebossing en het creëren van ecosystemen in het belang van het welzijn en voortbestaan van alle levende wezens.
  2. B) Natuur mede gebruiken bij het helpen oplossen van lokale en mondiale sociale en economisch-maatschappelijke vraagstukken zoals het verbeteren van leefomstandigheden, het creëren van werkgelegenheid, educatie en emancipatie.
  3. C) het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting World Tree Fund bestaat uit de volgende personen:

Bestuur
Amadou Racine Dione (´N’dingo´) – Voorzitter
Pieter Nieuwland – Secretaris
Patrick Tromp – Penningmeester
Medewerkers
Theo Akkermans – Tekstschrijver
Anoushka van Brandwijk – PR & Marketing
Peter Groothuis – Ondersteuning
Niels de Haas – Website
Maria Kinast Kreicer – Fondsenwerving

Het bestuur komt elke 6 weken bijeen en houdt tussendoor nauw contact over de lopende activiteiten. We werven vrijwilligers voor marketing, public relations en fondsenwerving via ROC´s, lokale vrijwilligersbank, Partin en One World.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording

In alles wat we doen staat resultaatgerichtheid, transparantie en verantwoording centraal.
Projecten leggen verantwoording af aan World Tree Fund en/of lokale foundations over de inzet en resultaten. World Tree Fund legt verantwoording af aan donateurs, subsidiënten, betrokken partners en organisaties over de kwalitatieve en kwantitatieve projectdoelstellingen.
We werken nog aan een eigen gedragscode maar vooruitlopend daarop houdt World Tree Fund zich vrijwillig aan de volgende gedragscodes:
• Code Wijffels (Commissie Goed Bestuur voor Goede Doelen).
• Gedragscode van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI).
• Gedragscode en Richtlijnen van het Instituut Fondsenwerving (IF).
• ePhilanthropy Code of Ethics.
Wij passen de Code Wijffels toe behoudens drie afwijkingen:
• De externe accountant woont geen bestuursvergaderingen bij.
• Bestuursleden worden voor xxx jaar (her)benoemd.
• Het aantal benoemingen is niet statutair vastgelegd en in principe onbeperkt. De andere codes zijn bedoeld om het vertrouwen van het publiek in fondsenwervende organisaties te bevorderen. Het gaat daarbij om de manier waarop donateurs worden behandeld (bv. respect, privacy), de wijze van fondsenwerving (naleving wetgeving, betrouwbare informatie, kostenbewustzijn) en nazorg (transparante rapportage, goede besteding). Ook aandacht en waardering voor vrijwilligers wordt genoemd.

De ePhilanthropy Code gaat vooral over gedragsregels voor het gebruik van internet door goede doelen. We houden ons aan de volgende richtlijnen:
• CBF; als houder van het Certificaat voor Kleine Goede Doelen houden we ons aan de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).
• Belastingdienst; de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht ons te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst.
• Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI); wij gaan bij ons vermogensbeleid uit van de VFI-Richtlijn Reserves Goede Doelen. Conform deze richtlijn bouwen we niet onnodig reserves op.
• Raad voor de Jaarverslaggeving; onze jaarrekening wordt opgesteld conform Richtlijn (650) Verslaggeving voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
• We hebben regels voor privacy en spam: we streven naar een strikt post-op-maat beleid om te voorkomen dat onze donateurs en andere belanghebbenden worden lastiggevallen met ongevraagde post, mail en telefoontjes.

Doneer nu